Hero image

Algemene Levering- en Verkoopvoorwaarden

Lovechock B.V., gevestigd aan de Asterweg 20 K5 te Amsterdam, is gedeponeerd ter Kamer van Koophandel te Amsterdam.


Artikel 1 - Algemene voorwaarden
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Lovechock B.V.: Lovechock B.V. statutair gevestigd te Amsterdam:

1.2. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Lovechock B.V. onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst, dan wel met wie een overeenkomst tot stand is gebracht;

1.3. Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Lovechock B.V. en opdrachtgever tot stand is gekomen, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

1.4. Goederen: De in het kader van de Overeenkomst door Lovechock B.V. aan Opdrachtgever geleverde goederen.

Artikel 2 - Geldigheid

2.1. Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten zijn uitsluitend deze algemene leverings- en verkoopwaarden van toepassing. Eventuele andere algemene voorwaarden of een verwijzing daarnaar worden door Lovechock B.V. niet aanvaardt.

2.2. De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk door zijn enkele opdracht.

Artikel 3 - Offertes, Overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen van Lovechock B.V. zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2. Uitsluitend in geval van consumentenkoop in de zin van artikel 7:5 BW geldt dat de Opdrachtgever de aanbieding binnen twee weken dient te aanvaarden. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het aanbod.

Artikel 4 - Prijs, levering 
4.1. Indien na de datum van de totstandkoming der Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Lovechock B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs eenzijdig dienovereenkomstig te verhogen.

4.2. De Goederen worden op het overeengekomen adres van aflevering door Lovechock B.V. afgeleverd.

4.3. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, exclusief omzetbelasting en exclusief vervoers- en handelingskosten, tenzij anders vermeld.

4.4. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De overeengekomen levertijd is louter indicatief. De toepasselijkheid van art 7:46 f BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.5. Overschrijding van de afgesproken termijnen geeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de Overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, voor zover dit strikt noodzakelijk is.

Artikel 5 - Risico en eigendomsvoorbehoud
5.1. Onmiddellijk na aflevering zijn de Goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever en draagt deze het risico voor alle schaden die aan of door deze Goederen mochten ontstaan.

5.2. Onverminderd dit risico, gaat de eigendom der Goederen uitdrukkelijk pas op de Opdrachtgever over wanneer al hetgeen dat aan Lovechock B.V. verschuldigd is terzake van de levering, met inbegrip van rente en kosten, is voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud kan door Lovechock B.V. worden uitgeoefend op alle Goederen.

5.3. De Opdrachtgever mag de Goederen in het kader van zijn normale handelsactiviteit verkopen aan derden, tenzij Lovechock B.V. de Opdrachtgever heeft verzocht de Goederen te retourneren conform 5.4.

5.4. Onverminderd de overige aan Lovechock B.V. toekomende rechten, is deze door Opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om, indien deze zijn betalingsverplichtingen jegens Lovechock B.V. niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde Goederen op eerste vordering tot zich te nemen.

Artikel 6 - Betaling
6.1. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden aan Lovechock B.V. binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever heeft geen recht van opschorting.

6.2. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in 6.1 genoemde termijn betaalt, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn door het enkele verloop van deze termijn en heeft Lovechock B.V. zonder enige ingebrekestelling van Opdrachtgever het recht hem van vervaldag af een rente in rekening te brengen die gelijk is aan de op dat moment geldende handelsrente ex art. 6:119a BW en zal Opdrachtgever tevens alle op de inning van de vordering van Lovechock B.V. vallende buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 15 % van het in te vorderen bedrag verschuldigd zijn.

6.3. Daarnaast is de Opdrachtgever jegens Lovechock B.V. alle de door Lovechock B.V. werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, voorzover deze redelijk zijn. Dit laatste geldt alleen indien Lovechock B.V. en de koper met betrekking tot een Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan waarbij Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 7 – Klachten 
7.1. Klachten moeten binnen bekwame tijd doch uiterlijk binnen 6 dagen na aflevering schriftelijk en/of per fax aan Lovechock B.V. worden gemeld, zulks op verbeurte van ieder recht op reclame. De termijn van 6 dagen vervangt de kwalificatie "met bekwame spoed" als bedoeld in art. 7:23 lid 1BW. Reclames van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

7.2. Na het constateren van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik van de betreffende Goederen onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.

Artikel 8 – Overmacht
8.1. Indien Lovechock B.V. door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

8.2. Ingeval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding, ook niet als Lovechock B.V. als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht genieten.

8.3. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Lovechock B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Lovechock B.V. kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend: stakingen en uitsluitingen, elektriciteitstoevoer problemen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Lovechock B.V. of diens toeleveranciers en/ of bij het zelf of door derden verzorgde transport.

8.4. Lovechock B.V. zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1. Behoudens het geval dat schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Lovechock B.V. of haar leidinggevende ondergeschikten, aanvaardt Lovechock B.V. slechts aansprakelijkheid voor schade tot een maximum van tweemaal het bedrag van de desbetreffende factuur, zulks met een maximum van € 1000,-.

9.2. Lovechock B.V. aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor gevolgschade waaronder onder meer wordt verstaan, schade door vertraging, bedrijfsschade bij Opdrachtgever of zijn wederpartijen, en gederfde winst.

9.3. Lovechock B.V. is gerechtigd om de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Wanneer schade een gevolg is van een tekortkoming van deze derden is Lovechock B.V. hiervoor niet aansprakelijk.

9.4. Opdrachtgever is bekend met de wijze van het gebruik en de opslag van de Goederen. Elke eventuele aansprakelijkheid van Lovechock B.V. vervalt indien de Goederen door of namens Opdrachtgever ondeugdelijk zijn opgeslagen dan wel verkeerd zijn gebruikt.

9.5. Iedere eventuele aansprakelijkheid voor Goederen die door of namens Opdrachtgever reeds zijn verwerkt wordt door Lovechock B.V. van de hand gewezen.

Artikel 10 – I.E. rechten
10.1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op of verband houden met de door Lovechock B.V. in verband met de uitvoering van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden, geleverde Goederen en tot stand gebrachte werken, behoren bij Lovechock B.V..

10.2. Opdrachtgever zal geen wijzigingen aanbrengen in de verpakking van de Goederen of wijzigingen aanbrengen in enig besteld of onbesteld promotiemateriaal.

10.3. De Opdrachtgever zal de Goederen niet analyseren op chemische structuur of anderszins een analyse verrichten of dergelijke analyses van de Goederen door derden toestaan anders dan met toestemming van Lovechock B.V..

Artikel 11 – Geschillen 
11.1. Alle geschillen die tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden mede van toepassing zijn, zullen slechts berecht worden door de bevoegde rechter te Amsterdam, of zulks uitsluitend ter keuze van Lovechock B.V. door de rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.

11.2. Partijen verklaren uitdrukkelijk op de Overeenkomst Nederlands recht van toepassing.